Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1     BigBridge: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

1.2     Opdrachtgever: de rechtspersoon waarmee BigBridge een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt hiermee bedoeld degene die met BigBridge daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3     Partij(en): Opdrachtgever en BigBridge gezamenlijk of als individuele contractspartij;

1.4     Schriftelijk: per e-mail of per brief;

1.5     Acceptatietest: een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project af te ronden.

1.6     Materialen: alle websites, webapplicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met het project, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

1.7     Project: de werkzaamheden die BigBridge ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst, waaronder het opleveren van de Dienst.

1.8     Kostenverhogende omstandigheden: omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, omstandigheden die BigBridge niet kunnen worden toegerekend en omstandigheden die de kosten van het Werk met 5% of meer verhogen;

1.9     Overeenkomst(en): iedere Schriftelijke vastgelegde wilsovereenstemming tussen BigBridge en Opdrachtgever gericht op het opleveren van de Dienst.

1.10     Service Level Agreement (hierna: “SLA”): Overeenkomst tussen BigBridge en Opdrachtgever waarbij zo concreet en meetbaar mogelijke normen aan de te leveren Diensten worden verbonden.

1.11     Dienst(en): software, (web)applicatie, programmatuur (zoals in de offerte c.q. Overeenkomst omschreven).

1.12     Gebrek(en): het niet voldoen aan de Specificaties.

1.13     Specificaties: de objectief bepaalbare functionele en technische beschrijving van het Project.

Artikel 2. Identiteit van BigBridge

Naam: BigBridge B.V.
Bezoekadres:Kerkenbos 1103B, 6546 BC te Nijmegen
Telefoonnummer:024 7009771
KvK Nummer:62953923

Artikel 3. Algemene bepalingen

3.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van BigBridge en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen BigBridge en Opdrachtgever.

3.2     Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3     Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

3.4     Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

3.5     Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

3.6     BigBridge kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden altijd het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

3.7     BigBridge is steeds gerechtigd, alvorens het Project te beginnen of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen in de vorm van een creditcheck. Indien de verlangde zekerheid niet of onvoldoende wordt verstrekt, heeft BigBridge het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds nagekomen terug te nemen, onverminderd de aan BigBridge toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden, geleverde Projecten en/of gemaakte kosten.

3.8     BigBridge is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

3.9     De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3.10   In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:

 1. de Overeenkomst;
 2. deze algemene voorwaarden.

3.11   Teneinde haar dienstverlening te promoten, is BigBridge gerechtigd aan derden te tonen welke projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.

3.12   Informatie en mededelingen op de website van BigBridge zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Artikel 4. Het aanbod

4.1     Een aanbod door BigBridge is in beginsel vrijblijvend en geldig tot 14 (veertien) kalenderdagen na datering door BigBridge. Indien een aanbod een afwijkende geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Dienst(en). De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden BigBridge niet.

4.3     Opdrachtgever dient het aanbod Schriftelijk te aanvaarden, echter, indien Opdrachtgever op een andere wijze dan Schriftelijk met het aanbod instemt of die indruk wekt, dan mag het aanbod door BigBridge als aanvaard worden beschouwd.

4.4     Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BigBridge onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5. De Overeenkomst

5.1     De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtnemer van het aanbod en (eventueel) het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2     Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

5.3     BigBridge behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien BigBridge weigert zal deze Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

5.4     Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.

5.5     Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Opdrachtgever uitdrukkelijk geen recht op schadevergoeding. BigBridge is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

5.6     BigBridge staat ervoor in dat haar Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 6. Prijzen

6.1     Alle bedragen zijn – tenzij anders overeengekomen – in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2     Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft BigBridge het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

6.3     Alle in de offerte van BigBridge genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

6.4     BigBridge is gerechtigd na het uitbrengen van de offerte, of na de totstandkoming van de Overeenkomst, optredende wijzigingen in de kostprijs van de door BigBridge verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeidskosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan de Opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag. De Opdrachtgever wordt hiervan Schriftelijk op de hoogte gesteld.

6.5     Een samengestelde prijsopgave verplicht BigBridge niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

6.6     Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6.7     BigBridge is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende gevraagde werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. Zie hiervoor ook artikel 16 van de algemene voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen van Partijen

BigBridge:

7.1     BigBridge spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

7.2     Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal BigBridge zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren conform de Overeenkomst en daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de redelijke wensen van Opdrachtgever.

Opdrachtgever:

7.3     Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BigBridge aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan BigBridge worden verstrekt.

7.4     Opdrachtgever zal werknemers van BigBridge die ten behoeve van de levering van producten en/of Diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

7.5     De voor het Project noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor de te leveren ondersteuning door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.

7.6     Indien Opdrachtgever het hiervoor genoemde nalaat of niet voldoende in acht neemt, is BigBridge gerechtigd extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat het Project vertraagt wordt. Eventuele vertragingen van het Project, veroorzaakt door handelen of nalaten van Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het projectmanagementsysteem of, indien er geen projectmanagementsysteem is ingezet, per e-mail. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal de accountmanager van BigBridge contact opnemen met Opdrachtgever om deze extra kosten door te spreken.

Artikel 8. Duur, beëindiging, opschorting en ontbinding

8.1     De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.

8.2     In afwijking van artikel 8.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd stilzwijgend per maand worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt Schriftelijk plaats.

8.3       Indien de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft BigBridge het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

8.4     Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft BigBridge recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

8.5     BigBridge is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
 • Na het sluiten van de Overeenkomst BigBridge ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van BigBridge kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
 • Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
 • Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd;
 • De activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
 • Op enig vermogensaandeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
 • Er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BigBridge kan worden gevergd.

8.6     Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BigBridge op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BigBridge de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.

8.7     Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toe te rekenen is, is BigBridge gerechtigd tot vergoeding van de schade, welke daardoor direct en indirect ontstaan.

8.8     Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1     BigBridge is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van BigBridge voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BigBridge.

9.2     Indien BigBridge toch aansprakelijk is voor directe schade, dan zal de totale aansprakelijkheid van BigBridge beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag dat met de Overeenkomst gemoeid is (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor die schade echter meer bedragen dan 10.000 euro (exclusief BTW) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.3     In aanvulling op het hierboven genoemde zal de hoogte van de schadevergoeding tevens nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.

9.4     Aansprakelijkheid van BigBridge voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.5     Buiten de hierboven genoemde gevallen, rust op BigBridge geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van BigBridge.

9.6     Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het met de Overeenkomst gemoeide bedrag gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief BTW) van de afgelopen zes maanden.

9.7     Opdrachtgever vrijwaart BigBridge voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

9.8     BigBridge kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de webapplicatie, in het bijzonder wanneer dit te wijten is aan een feit die BigBridge redelijkerwijs niet kon voorkomen, of aan handelingen van een derde waaronder in het bijzonder, doch niet uitsluitend, cyber-aanvallen. BigBridge is nimmer aansprakelijke voor de kosten als gevolg van downtime van de webapplicatie.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

9.9     De aansprakelijkheid van BigBridge wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever BigBridge onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BigBridge ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BigBridge in staat is adequaat te reageren.

9.10   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij BigBridge meldt.

9.11   BigBridge is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BigBridge is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.12   Opdrachtgever vrijwaart BigBridge voor alle aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

9.13   Aansprakelijkheid van BigBridge voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden, waaronder ook software, webapplicaties en programmatuur is uitgesloten.

Artikel 10. Storingen en Overmacht

10.1   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van BigBridge in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan BigBridge kan worden toegerekend in geval van een van de wil van BigBridge onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van BigBridge kan worden verlangd. Partijen kunnen zich slechts jegens elkaar op overmacht beroepen indien de betreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de Opdrachtgever Schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.

10.2   Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan:

 • storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten;
 • tekortkomingen door partijen van wie BigBridge bij de verlening van de Diensten afhankelijk is;
 • gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan BigBridge heeft voorgeschreven;
 • het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte of anderszins); en
 • overheidsmaatregelen.

10.3   Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan BigBridge niet aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang BigBridge niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt. BigBridge is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als BigBridge als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1   Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door BigBridge verleende diensten rusten bij BigBridge of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Opdrachtgever is uitgesloten.

11.2   De (eventueel) door BigBridge verstrekte bescheiden aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door BigBridge is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met BigBridge.

11.3   Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Materialen.

11.4   Het is BigBridge toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien BigBridge door middel van technische bescherming de Materialen heeft bevestigd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

11.5   Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van BigBridge.

11.6   BigBridge behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan Derden wordt verstrekt.

11.7   Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derden.

11.8   BigBridge heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie of promotie.

11.9   Opdrachtgever vrijwaart BigBridge voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

11.10  Indien Opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van BigBridge op schadevergoeding.

Artikel 12. Beheer

12.1   BigBridge is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.

12.2   Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.

12.3   Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

12.4   Opdrachtgever zal de door BigBridge gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.

12.5   BigBridge behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken c.q. verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. BigBridge beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Opdrachtgever de technische diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.

12.6   BigBridge is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door BigBridge te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Opdrachtgever jegens BigBridge ontstaat.

Artikel 13 Betaling en facturering

13.1   BigBridge zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is BigBridge gerechtigd per geleverde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren.

13.2   Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 (veertien) dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente per jaar en €15,-  administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door BigBridge.

13.3   Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop van toepassing zijnde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

13.4   Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BigBridge te melden.

13.5   In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van BigBridge op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens BigBridge direct opeisbaar.

13.6   In bovenstaande gevallen heeft BigBridge voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.

13.7   Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Overdracht

14.1   Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1   Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk moet worden aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde Derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

15.2   BigBridge zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten van BigBridge, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de kwaliteit van het Project, of BigBridge daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal BigBridge zich inspannen de kennisname van de gegevens zoveel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

15.3   Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie, bestaan

Artikel 16. Meer- en/of minderwerk

16.1   Indien BigBridge op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BigBridge. Opdrachtgever is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

16.2   Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.

16.3   Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed. Voor eventuele uitloop van de in de Overeenkomst genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

16.4   Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal BigBridge Opdrachtgever altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

16.5   De voorgaande leden zijn eveneens van toepassing op een situatie van Kostenverhogende omstandigheden.

16.6   Indien op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties die binnen de Overeenkomst vallen, worden verlicht dan wel verminderd, is er sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een partij van mening is dat er sprake is van minderwerk, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk Schriftelijk mededeling aan de andere partij. Partijen treden in onderling overleg over de verrekening van het minderwerk.

16.7   De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het door BigBridge te verrichten meer- of minderwerk, voor zover partijen niet Schriftelijk andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 17. Medewerkersbeding

17.1   Het is Opdrachtgever en organisaties die in het kader van de Overeenkomst optreden namens Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en BigBridge voortduurt werknemers van BigBridge in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van BigBridge. Onder werknemers van BigBridge worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van BigBridge of van één van de aan BigBridge gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van BigBridge of van één van de aan BigBridge gelieerde ondernemingen waren. Bij overtreding van dit verbod zal Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage ad € 10.000,00 verschuldigd zijn, te vermeerderen met een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage ad € 500,00 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt

17.2   BigBridge zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Opdrachtgever een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

17.3   Het is Opdrachtgever tevens niet toegestaan om in de periode van één jaar na afloop van het dienstverband van de betreffende medewerker met BigBridge, alsmede een daaraan gelieerde onderneming, deze medewerker in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect voor zich te laten werken, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van BigBridge. Bij overtreding van dit verbod is Opdrachtgever een redelijke vergoeding in de zin van artikel 9a lid 2 Waadi verschuldigd. Onder de aldaar genoemde kosten die voor een redelijke vergoeding in aanmerking komen zullen in ieder geval worden begrepen de kosten voor de werving en opleiding van de betreffende medewerker, kosten cq investeringen van (online en/of offline) marketing/advertenties, sollicitatie- en introductiegesprekken, technische en sociale assessments en investering van (veiligheids-) opleidingen c.q. trainingen.

Artikel 18. Voortgang in geval van ontwikkeling

18.1   De artikelen 18 tot en met 22 zijn van toepassing in geval van ‘Ontwikkeling op maat’, waarbij maatwerk wordt geleverd door BigBridge aan Opdrachtgever, bijvoorbeeld het ontwerp en/of de ontwikkeling van websites, webwinkels, (web)applicatie, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen en documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken met betrekking tot onder meer zoekmachine-optimalisatie, online adverteren, e-marketingplan en Google Analytics.

18.2   Opdrachtgever en BigBridge komen in onderling overleg de voor het Project specifieke fases, opleverdata en termijnen overeen, bijvoorbeeld in de offerte of Overeenkomst.

18.3   BigBridge houdt Opdrachtgever ten minste eenmaal per 14 (veertien) dagen per e-mail, telefonisch of – indien van toepassing – via het projectmanagementsysteem op de hoogte van de voortgang van het Project.

18.4   Na overleg tussen BigBridge en Opdrachtgever kan zonder verdere consequenties worden afgeweken van de overeengekomen opleverdata en termijnen.

Artikel 19. Specificaties en (bron)materialen in geval van ontwikkeling

19.1   Partijen zullen Schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. BigBridge zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, consistentie en tijdigheid van diens instructies en gegevens.

19.2   Een Schriftelijke specificatie zoals genoemd in artikel 19.1 is niet vereist indien Opdrachtgever de wens heeft uitgesproken, al dan niet Schriftelijk, BigBridge een hoge mate van vrijheid te bieden bij het ontwikkelen van werken en de wijze waarop dat plaatsvindt. Indien de ontwikkeling op die wijze heeft plaatsgevonden kan Opdrachtgever zich achteraf niet beroepen op op schrift gestelde Specificaties waar BigBridge niet mee heeft ingestemd.

19.3   BigBridge is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of Specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

19.4   Indien door Opdrachtgever aan BigBridge verstrekte (bron)materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door BigBridge in het kader van de Overeenkomst.

19.5   Tenzij anders is overeengekomen heeft BigBridge het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. BigBridge zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Kosten die gemoeid zijn met de licenties, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Dit staat gespecificeerd in de offerte.

19.6   Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om diens eigen applicaties, Diensten en infrastructuur up-to-date te houden voor interoperabiliteit met de producten en de Dienst van BigBridge. Dit in verband met eventuele koppelingen.

19.7   BigBridge is niet aansprakelijk voor het onbruikbaar zijn van het Project c.q. de Dienst indien de onbruikbaarheid wordt veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet tijdig heeft gemigreerd (op aanwijzing van BigBridge) naar actuele standaarden of gebruik maakt van standaarden die in de industrie niet meer worden ondersteund. Een standaard welke 4 (vier) jaar geleden is geïntroduceerd, wordt door BigBridge niet langer als actueel beschouwd. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens indien Opdrachtgever met een versie van een internetbrowser werkt waarvan het gebruik en de ondersteuning niet langer vanzelfsprekend is door het verschijnen van een nieuwe versie van die internetbrowser.

Artikel 20. Licentievoorwaarden in geval van ontwikkeling

20.1   BigBridge verleent aan Opdrachtgever het recht om, huisstijlen, logo’s, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke inhoudelijke werken te verveelvoudigen en te verspreiden voor de doeleinden die Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst heeft beoogd.

20.2   BigBridge draagt daarmee nooit enige aan BigBridge toekomende rechten van intellectueel eigendom (zoals het auteursrecht) over op Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

20.3   BigBridge verleent aan Opdrachtgever het recht om de broncode van de geleverde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie in te zien en te modificeren voor eigen gebruik.

20.4   BigBridge verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde Dienst/programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen Partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Het verstrekte gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

20.5   Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, tenzij de betreffende Derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

Artikel 21. Oplevering en aanvaarding in geval van ontwikkeling

21.1   BigBridge spant zich in de Materialen overeenkomstig de Specificaties ter acceptatie aan Opdrachtgever op te leveren.

21.2   Oplevering geschiedt door middel van een release. Een release is een verzameling van taken die, na grondig testen door Partijen, en na acceptatie door Opdrachtgever, online wordt gezet. De benodigde tijd hiervoor wordt opgenomen in de Overeenkomst/offerte.

21.3   Wanneer de Materialen aan Opdrachtgever ter acceptatie zijn opgeleverd, zal Opdrachtgever deze op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid gedurende de acceptatieperiode van 1 (één) week onderworpen aan een Acceptatietest. Door acceptatie verleent Opdrachtgever decharge aan BigBridge ten aanzien van al haar verplichtingen met betrekking tot de resultaten. 

21.4   Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 3 genoemde periode de Materialen (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd en opgeleverd.

21.5   Opdrachtgever wordt verondersteld de Materialen tevens te hebben geaccepteerd, indien Opdrachtgever tot ingebruikname van de Materialen is overgegaan dan wel wanneer Opdrachtgever niet uiterlijk binnen tien dagen na oplevering aan BigBridge heeft meegedeeld dat en om welke reden(en) zij de Materialen niet accepteert.

21.6   Indien de Materialen niet worden geaccepteerd zal BigBridge specificeren welke aanpassingen zullen worden verricht, met de daarbij behorende tijd of eventuele kosten. Opdrachtgever zal vervolgens aangeven of hij met de genoemde aanpassingen en de bijbehorende tijd en kosten akkoord gaat of dat hij hiervan afziet. BigBridge zal zich er maximaal voor inspannen de door Opdrachtgever vastgestelde en reproduceerbare Gebreken binnen de door Partijen overeengekomen termijn, en bij gebreke daarvan binnen een redelijke termijn, te verhelpen.

21.7   Als Opdrachtgever de Materialen na de eerste revisie geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er een redelijk aantal revisierondes volgen waarbij de hoeveelheid daarvan naar het oordeel van BigBridge wordt vastgesteld. 

21.8   Indien een Partij aangeeft dat verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door BigBridge gemaakte uren vergoeden, net als het maximum voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op elke wijze dan ook. BigBridge kan slechts opzeggen na bij een revisie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

21.9   Het doorvoeren van aanpassingen naar aanleiding van een afkeuring van een Materiaal kan plaatsvinden op een opgeleverde of een nog niet opgeleverde versie van de Materialen, dit ter keuze van BigBridge, mits het geen Gebrek betreft waardoor het opgeleverde Materiaal geheel niet functioneert.

21.10  Indien Opdrachtgever de Resultaten heeft geaccepteerd, met uitzondering van Gebreken in zelfstandige functionaliteit en uiterlijke Gebreken (kleine Gebreken), treedt de garantietermijn van 30 (dertig) dagen in werking. Binnen deze termijn gelden de Resultaten als geaccepteerd maar is het mogelijk om Gebreken te melden, die niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden tijdens de Acceptatietest. BigBridge zal eventuele Gebreken specificeren en aanvullen met de te verwachten tijd en, indien de Gebreken niet eenvoudig en binnen 30 (dertig) dagen te verhelpen zijn, eventuele aanvullende kosten voor aanpassing van die onderdelen. Deze garantietermijn geldt uitdrukkelijk niet als verlengde Acceptatietest en geeft niet meer garanties dan in dit lid is bepaald.

21.11  Kleine Gebreken, waartoe gerekend worden Gebreken die door hun aard en/of aantal bedrijfsmatige ingebruikname van de Materialen redelijkerwijze niet in de weg staan, maar niet beperkt hiertoe, zullen geen reden tot onthouding van acceptatie zijn, onverminderd de verplichting van BigBridge zodanige Gebreken te herstellen. Partijen treden hiertoe met elkaar in overleg.

21.12  Indien het Project in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van de Materialen van die fase te geven en geldt eveneens de bovengenoemde procedure. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van de Materialen van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

21.13  BigBridge heeft het recht te wachten met de aanvang van een nieuwe fase totdat Opdrachtgever de oude fase expliciet heeft geaccepteerd.

21.14  BigBridge garandeert niet dat hetgeen Opdrachtgever met de door BigBridge te ontwikkelen of ontwikkelde werken beoogt ook daadwerkelijk wordt behaald.

21.15  BigBridge spant zich in haar producten c.q. werken (applicaties) zo goed en vrij van fouten mogelijk te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. BigBridge kan echter niet garanderen dat de programmatuur te allen tijde geheel zonder fouten zal functioneren.

21.16  BigBridge is gerechtigd tijdelijke oplossingen of ‘workarounds’ in te stellen, waarbij bepaalde functionaliteiten beperkt worden om ernstige fouten te voorkomen.

21.17  In afwijking van hetgeen dat is bepaald in artikel 21.3 tot en met artikel 21.9, gelden onderstaande bepalingen.

21.18  Partijen zullen zeer regelmatig overleg voeren over de voortgang van het Project. Opdrachtgever zal in ieder geval één contactpersoon beschikbaar stellen voor werkoverleg met de ontwikkelaar(s) van BigBridge om de eisen van het Project gaande de ontwikkeling bij te kunnen stellen. Partijen zullen zich maximaal inspannen om de uitvoering van het Project te doen slagen.

21.19  Tijdens de uitvoering van het Project zal Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd input geven over het materiaal teneinde BigBridge het gewenste resultaat te laten leveren. BigBridge zal deze input tijdens de werkzaamheden voor het Project doorvoeren of, indien zij hiermee niet akkoord is, gemotiveerd aangeven waarom een andere aanpak naar haar mening tot een beter resultaat leidt.

21.20  Indien de input van BigBridge ertoe leidt dat de hoeveelheid werk substantieel meer wordt dan is voorzien, zullen Partijen in onderling overleg kiezen voor hetzij een vermindering van ander werk of voor meerwerk voor BigBridge met een bijbehorende prijsaanpassing.

21.21  Voorafgaand aan de ( eventuele tussentijdse) oplevering zullen Partijen in overleg het Materiaal voor het Project vertalen naar een aantal test cases of issues. Termijnen van levering en de inhoud, alsook de bijbehorende test cases of issues, worden tijdens de uitvoering bijgesteld als daar aanleiding toe is.

21.22  Als het Materiaal de specificaties van het Project behaalt, zal BigBridge het Materiaal opleveren voor acceptatie. Opdrachtgever zal het Materiaal goed- of afkeuren op basis van de specificaties, maar mag het Materiaal niet afkeuren op bezwaren in strijd met de specificaties. Wanneer het Materiaal wordt afgekeurd, zullen Partijen in overleg vaststellen of (1) een nieuwe gelegenheid voor herstel van het afgekeurde nodig is of (2) de Overeenkomst die tussen Partijen geldt opgezegd wordt. In het laatste geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door BigBridge gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

Artikel 22. Uitvoering van de Overeenkomst in geval van Hosting/beheer   

22.1   De artikelen 22 tot en met 30 zijn van toepassing op het door BigBridge ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden (hosten) van gegevens en/of (web)applicaties aan Opdrachtgever via het internet of een ander netwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met een desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Hieronder valt tevens het registreren en beheren van domeinen.

22.2   Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal BigBridge zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de Overeenkomst c.q. offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

22.3   In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer BigBridge zal starten met de installatie en het beheer van de (web)applicatie.

22.4   BigBridge spant zich in dat de (web)applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd en beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

22.5   Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie van de (web)applicatie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en feiten, waarvan BigBridge aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie van de (web)applicatie, tijdig aan BigBridge beschikbaar worden gesteld.

Artikel 23. Duur van de Overeenkomst in geval van Hosting/beheer

23.1   Tenzij anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van 1 (één) jaar. Na de initiële duur van de Overeenkomst wordt deze telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde duurtijd, te weten een periode van 1 (één) jaar. Tenzij anders is overeengekomen, kan elke Partij de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, door middel van een Schriftelijke kennisgeving via e-mail of per aangetekende inzending.

23.2   De eenzijdige opzegging door de Opdrachtgever geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn vorderingen van BigBridge op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking.

Artikel 24. Gedragsregels in geval van Hosting/beheer

24.1   Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is, tenzij expliciet toegestaan in de offerte, inbreuk maakt op rechten van Derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitende begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van Derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van Derden of het herhaaldelijk lastigvallen van Derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

24.2   Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van BigBridge. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks BigBridge, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. BigBridge zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

24.3   Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door (technische) ondeskundigheid van de zijde van Opdrachtgever of het door Opdrachtgever niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van Opdrachtgever.

24.4   Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als schade en beveiligingsrisico’s is BigBridge naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van Opdrachtgever dermate te beperken dat het beheer in zijn geheel door BigBridge wordt uitgevoerd.

Artikel 25. Licentie in geval van Hosting/beheer

25.1   Opdrachtgever verstrekt hierbij BigBridge een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aan de Diensten van BigBridge aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door BigBridge geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door BigBridge.

Artikel 26. Vrijwaring in geval van Hosting/beheer

26.1   Opdrachtgever vrijwaart BigBridge van alle juridische claims van Derden met betrekking tot het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. BigBridge is niet verantwoordelijk voor de gegevens/Diensten/software door middel van een koppeling worden aangeroepen.

26.2   Indien BigBridge op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 27. Dienstverlening en beschikbaarheid in geval van Hosting/beheer

27.1   Alle diensten van BigBridge worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst BigBridge uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid is omschreven.

27.2   De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, via het internet, andere netwerken of op welke wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook wanneer deze door BigBridge worden uitgevoerd of verzorgd.

27.3   BigBridge is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een fysieke gegevensdrager te leveren aan Opdrachtgever.

27.4   Indien de Diensten (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van BigBridge, zal BigBridge zich inspannen om daarbij zo min mogelijk Downtime te laten bestaan.

27.5   BigBridge biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide SLA. Voor zover niet in een toepasselijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

27.6   Behoudens tegenbewijs zal de door BigBridge gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als volledig bewijs.

27.7   BigBridge zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van BigBridge. BigBridge kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. BigBridge zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

27.8   Indien naar het oordeel van BigBridge een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Diensten of het netwerk van BigBridge of Derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde Diensten of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is BigBridge gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

27.9   BigBridge heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. BigBridge zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte te stellen van de geplande ingebruikstelling. BigBridge is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij Schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.

27.10  Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is, is BigBridge gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

27.11  Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is BigBridge niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door Opdrachtgever op Diensten van BigBridge opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of vernietiging.

Artikel 28. Wijzigingen in geval van Hosting/beheer

28.1   BigBridge is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de Overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in functionaliteit, zal BigBridge zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen. Alleen indien zulks technisch onmogelijk is en geen onevenredige inspanning van BigBridge zou vergen, kan Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applicatie blijven gebruiken. BigBridge kan extra kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die mogelijkheid.

Artikel 29. Opslag- en datalimiet in geval van Hosting/beheer

29.1   BigBridge kan in de door haar gebruikte Hostingovereenkomst een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit maximum is BigBridge bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die in de Overeenkomst worden vermeld.

Artikel 30. Verwerking persoonsgegevens in geval van Hosting/beheer

30.1   Indien Opdrachtgever persoonsgegevens invoert in de door BigBridge gehoste applicaties, vallen zowel Opdrachtgever als BigBridge onder de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna aangeduid als: “Wbp”), waarbij volgens de terminologie van die wet Opdrachtgever de ‘verantwoordelijke’ vormt en BigBridge de ‘bewerker’.

30.2   Op grond van artikel 14 Wbp dienen verantwoordelijke en bewerker een Overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Opdrachtgever dan wel BigBridge uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een Overeenkomst in de zin van de Wbp.

30.3   BigBridge zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de Diensten of infrastructuur van BigBridge bevinden.

30.4   BigBridge staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van BigBridge, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever.

30.5   Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de Diensten van BigBridge.

30.6   Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in Diensten van BigBridge dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal BigBridge daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 31. Verjaring

31.1   Alle rechtsvorderingen van Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van 1 (één) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande Overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

Artikel 32. Exclusiviteit

32.1   Voor de duur van de Overeenkomst verleent Opdrachtgever aan BigBridge het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren. Deze exclusiviteit ziet enkel op de uitvoering van de specifiek aan BigBridge toegewezen opdracht.

Artikel 33. Toepasselijk recht en forumkeuze

33.1   Op Overeenkomsten tussen BigBridge en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

33.2   Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

33.3   Alle geschillen tussen Opdrachtgever en BigBridge zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 34. Survival

34.1   De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11 (Intellectueel eigendom) , artikel 15 (Geheimhouding), artikel 33 (Toepasselijk recht en forumkeuze), artikel 9 (Aansprakelijkheid) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 35. Wijziging of aanvulling

35.1   BigBridge is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal BigBridge Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

35.2   Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van BigBridge of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijd worden doorgevoerd.

35.3   Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

35.4   Indien Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Versie: 2023-02

Download hier de algemene voorwaarden als pdf